POLITYKA PRYWATNOŚCI zlokalizujmnie.pl

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www funkcjonującego pod adresem url: https://zlokalizujmnnie.pl
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: A D A M P O L N E T
   Damian Bogucki, ul. Cicha 13, Świdnik, 21-040.
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@zlokalizujmnie.pl
  4. Operator jest Administratorem danych osobowych podanych w Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   • Obsługa zapytań przez formularz
   • Montaż urządzenia
   • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
   • Realizacja zamówionych usług
   • Prezentacja oferty lub informacji
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
   (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają
   zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie
   posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek
   wykradzenia bazy danych z serwera.
  3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa
   jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny
   standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
  4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
   wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności
   oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. Hosting
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora.
  2. Operator:
   • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie
    bezpieczeństwa),
   • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne
    systemy gaśnicze),
   • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania
    (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
   • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
   • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
   • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony
    i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
   • powołał Inspektora Ochrony Danych.
  3. W celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera.
   • Zapisowi mogą podlegać:
    • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
    • czas nadejścia zapytania,
    • czas wysłania odpowiedzi,
    • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
    • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
    • przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
    • informacje o przeglądarce użytkownika,
    • informacje o adresie IP,
    • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
    • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej
 4. Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   • kurierzy
   • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
   • księgowość
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  3. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
   • dostępu do danych osobowych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • oraz przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  7. W stosunku do Państwa mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie są przesyłane poza teren Unii Europejskiej.
 5. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną
   podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
   formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
   formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 6. Logi Administratora
 7. Informacje użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu
  administrowania serwisem.
 8. Informacja o plikach cookies
 9. Serwis korzysta z plików cookies.
 10. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania
  ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 11. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
  uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 12. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej
  podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 13. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
  oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
  są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
  urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
  ich usunięcia przez Użytkownika.
 14. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
  umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
  stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą
  być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm:
  Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter
  (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 17. Zarządzanie plikami cookies
 18. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,

bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 1. W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy przeglądarkę internetową, której Państwo
  używają i postępować zgodnie z instrukcjami:
   Edge
   Internet Explorer
   Chrome
   Safari
   Firefox
   Opera
  Urządzenia mobilne
   Android
   Safari (iOS)
   Windows Phone
 2. Zmiany w Polityce prywatności
  W celu zapewnienia, że Polityka prywatności spełnia aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa,
  zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do jej treści zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również
  zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub
  zmienionych produktów lub usług Serwisu.