Regulamin Sklepu zlokalizujmnie.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym zlokalizujmnie.pl prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem zlokalizujmnie.pl.

Właścicielem Sklepu jest firma:  ADAMPOLNET Damian Bogucki, ul. Cicha 13, 21-040 Świdnik, e-mail: biuro@zlokalizujmnie.com, NIP 712-272-50-96, REGON 432531148, tel.: (81) 470 71 71; +48 513 605 473.

§ 1 Ustalenia wprowadzające

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sklep – Sklep internetowy firmy ADAMPOLNET, znajdujący się pod adresem: zlokalizujmnie.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Zamówienie – deklaracja Klienta do chęci zawarcia Umowy Sprzedaży, na określoną ilość, określonego Towaru
 11. System informatyczny – kompleks narzędzi elektronicznych, systemowych oraz oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych za pomocą sieci internetowych oraz telefonicznych.

§ 2 Zasady

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem zlokalizujmnie.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego ustaleń.
 3. Sklep internetowy zlokalizujmnie.pl prowadzi sprzedaż detaliczną.
 4. W celu realizacji zamówienia, Klient powinien dysponować aktywnym kontem e-mail oraz urządzeniem podłączonym do Internetu
 5. Klient zobowiązany jest do wstrzymania się od propagowania treści zabronionych przez prawo, np. szerzących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Zamówienia

 1. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową oraz w drodze wyjątku drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie zostanie złożone i zrealizowane, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz  właściwy numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający pozostawia sobie prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia otrzyma fakturę VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu rozliczeniowego, w szczególności takiego jak: faktura VAT z załącznikiem, faktura VAT korygująca z załącznikiem i formularz. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta poprawnego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep Internetowy nie może zmienić warunków sprzedaży m.in. ceny towaru, kosztów dostawy czy cech fizycznych towaru.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem albo płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: Przesyłka kurierska lub odbiór osobisty.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta, jeśli w formularzu znajdą się błędy, które uniemożliwią zrobienie zakupu.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich, osobiście przez Sprzedającego lub osobę upoważnioną przez Sprzedającego podczas odbioru osobistego w siedzibie firmy ADAMPOLNET, ul. Cicha 13, 21-040 Świdnik.
 4. Przesyłki wysyłane są maksymalnie od 1 do 10 dni roboczych od otrzymania wpłaty/zaksięgowania wpłaty. W szczególnych przypadkach (tj. okres wzmożonych aktywności w zamówieniach jak święta, urlop, braki kadrowe, itp.) czas realizacji zamówienia wydłuża się do 14 dni roboczych od chwili zaksięgowania środków na rachunku bankowym lub w momencie skompletowania zamówionych produktów.
 5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostępnym na stronie sklepu.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dowód zakupu (faktura).
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: system płatności elektronicznych Przelewy24., blik, Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1.  Na podstawie przepisów prawa, klient ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru do odstąpienia od umowy, o czym jest niniejszym informowany.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
 4. Termin 14 dni na zwrot produktu zaczyna obowiązywać od momentu dostarczenia zamówionego Towaru, do Klienta, lub osoby upoważnionej przez Klienta (słownie, pisemnie) do odbioru rzeczonego Towaru.
 5. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 upływa od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Artykuł 38 ustawy dnia 24 czerwca 2014 r.( z późn. zmianami) o prawach konsumentów zawiera wykaz towarów i usług, do których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

§ 7 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep rozpatruje reklamacje w terminu 14 dni od otrzymania oficjalnego formularza reklamacji, wraz z odesłanym produktem.
 3. Koszty dostawy uznanej reklamacji ponosi Sklep.
 4. W przypadku nieuznania reklamacji koszty wysyłki ponosi kupujący.
 5. Sprzedawca nie uznaje reklamacji powstających w wyniku uszkodzenia mechanicznego.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie jest równoznaczne z rezygnacją z zakupu.

§ 9 Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 24h od momentu publikacji.
 5. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy przed upływem tego czasu.

§ 10 Dodatkowe postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Niniejszy regulamin został opublikowany dn. 12.10.2023r.